Kontaktné údaje predávajúceho

Prevádzkovateľ obchodu/Obchodné meno: Alena Sunkovská, Tenissport Březno

Sídlo: Vladislavova 767, 440 01 Louny, Česká republika

IČO: 72571853

DIČ: CZ6259201410

Živnostensky list vydán v Měnv Louny,ČR

zo dňa 10.1.2001

Telefón: +420 606 657 669

Email: tenis.brezno@hotmail.cz

Kontaktná adresa: Tenissport Březno, Březno 122, 440 01 Postoloprty, Česká republika

Bankové spojenie, měna Euro: FIO Banka, 

IBAN: CZ8620100000002400546490, BIC: FIOBCZPPXXX

Ako u nás nakupovať

Prezentácia tovaru v našom e-shope je ponuka tovaru s výhradou vyčerpania zásob. Zmluva je tak štandardne uzatvorená doručením objednávky predávajúcemu. O prijatí objednávky budete okamžite informovaný najčastejšie na Vami uvedenej e-mailovej adrese.

Uvedené informácie o tovare a cene sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Kúpna cena zahŕňa daň (napr. DPH) i prípadné poplatky. Náklady spojené s doručením či platbou sú účtované ku kúpnej cene v súlade s voľbou kupujúceho a informáciami uvedenými v záložke „Doprava a platba“.

Dodanie tovaru

Pokiaľ je objednaný iba tovar s uvedenou dostupnosťou „Ihneď k odoslaniu“, predávajúci ho odošle najneskôr do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky. Inak predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky.

Pokiaľ nebude možno objednaný tovar z objektívnych dôvodov dodať (napr. sa už nevyrába), predávajúci o tom kupujúceho okamžite informuje a pokiaľ sa nedohodnú na náhradnom plnení (teda na obdobnom tovare v takej istej kvalite a rovnakej cene), vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 5 dní už zaplatenú kúpnu cenu, zálohu alebo preukázateľne vynaložené náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednaný tovar.

Za doručenie tovaru kupujúcemu považujeme prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou na mieste dodania (oprávnená osoba). Kupujúci (resp. oprávnená osoba) je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Omeškaním s prevzatím tovaru vzniká predávajúcemu – potom, čo bola kupujúcemu poskytnutá dodatočná primeraná lehota k ďalšiemu prevzatiu tovaru – právo tovar po predchádzajúcom upozornení na účet kupujúceho vhodným spôsobom predať. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru (hlavne daňový doklad) odošle predávajúci kupujúcemu tak, že mu bude k dispozícii prevažne pri prevzatí tovaru. Najneskôr budú doklady k tovaru odoslané do dvoch dní od prevzatia tovaru.

Ak o to kupujúci požiada, predávajúci mu potvrdí, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Svojich práv z vadného plnenia sa však môže domôcť aj na základe daňového dokladu od tovaru alebo aj iným spôsobom, ktorým kupujúci preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v e-shope predávajúceho.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený objednávku pred dodaním tovaru kedykoľvek bezplatne zrušiť (alebo odstúpiť od zmluvy).

Po prevzatí tovaru alebo poslednej časti dodávaného tovaru (pokiaľ je tovar z jednej objednávky na základe dohody dodávaný postupne) môže kupujúci od zmluvy odstúpiť do 14 dní (odstúpenie je teda nutné odoslať najneskôr 14. deň odo dňa nasledujúceho po prevzatí tovaru), a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby.

Kupujúci nemusí udávať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje, aj keď tým pomôže zlepšiť služby nášho obchodu. Pre odstúpenie od zmluvy je možné použiť nasledujúci vzor:

Odstúpenie od zmluvy uzavretej v internetovom obchode

Prevádzkovateľ obchodu: Alena Sunkovská Tenissport Březno 

Sídlo: Vladislavova 767, 44001 Louny, Česká republika

IČO: 72571853

Telefón: +420 606 65 669

Email: tenis.brezno@hotmail.cz

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od zmluvy (objednávky) o nákupe tovaru č. .... uzatvorenej dňa …., ktorej predmetom boli …., ktorý som obdržal dňa …. / ktorý som zatiaľ neobdržal.

Dôvodom odstúpenia od zmluvy (nemusíte uvádzať) je skutočnosť, že vlastnosti tovaru nezodpovedajú uvedenému popisu / tovar nevyzerá ako na obrázku / tovar nevyhovuje plánovanému účelu / cena neodpovedá kvalite tovaru / nákup som si rozmyslel, pretože som našiel tovar za lepšiu cenu / na tovar čakám príliš dlho / iný dôvod – uveďte prosím aký.

Vracaný tovar vrátim osobne / odošlem prostredníctvom …. dňa …. (max. 14 dní od odstúpenia od zmluvy).

Vaše meno, adresa a kontaktné údaje vrátane čísla účtu.

Váš podpis (pokiaľ budete zasielať odstúpenie v listinnej forme) a dátum

Odstúpenie od zmluvy /zrušenie objednávky je možné poslať na e-mail.. alebo adresu ... Doručenie tohto úkonu Vám bude v primeranej lehote potvrdené.

Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho objednanie a dodanie ku kupujúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. (Pokiaľ s tým bude kupujúci súhlasiť, predávajúci môže vrátiť peňažné prostriedky aj iným spôsobom, pri ktorom kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady.) Pokiaľ si kupujúci zvolí inú než najlacnejšiu ponúkanú variantu dodania tovaru, bude mu spoločne s cenou tovaru vrátená náhrada za najlacnejší spôsob jeho dodania.

Najneskôr v rovnakej lehote, t.j. v 14 dňoch od odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo predať zakúpený tovar. Tovar má byť vrátený kompletný vrátane prípadných darov, a to najlepšie v pôvodnom obale a nejaviac známky opotrebenia alebo poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci okrem situácií, kedy je vrátený vadný tovar. Tovar vracaný „na dobierku“ nebude prijatý a kupujúci sa tak vystavuje nebezpečenstvu, že sa s vrátením tovaru dostane do omeškania a zároveň predĺži dobu na vrátenie peňazí kupujúcemu, pretože predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi na dodanie tovaru skôr, než mu bude tovar dodaný alebo aspoň kým nebude preukázané, že mu bol riadne odoslaný.

14-dňová lehota plynúca od prevzatia tovaru, v ktorej má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený porušením týchto povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru a započítať ho do vrátenej čiastky.

Práva a povinnosti z vadného plnenia

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, a za vady vyskytujúce sa na tovare v 24-mesačnej záručnej dobe plynúcej od jeho prevzatia, pokiaľ nie je v popise tovaru, na jeho obale, v reklame či v návode uvedená dlhšia doba.

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá zjednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo avizovaný účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvu, miere, hmotnosti atď.), jedná sa o vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci. Kupujúci tovar prehliadne podľa možností čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru potom môže kupujúci uplatniť voči predávajúcemu svoje práva z vadného plnenia. Pokiaľ kupujúci svoje práva z vadného plnenia uplatní v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, predávajúci môže túto reklamáciu zamietnuť iba na základe odborného posúdenia veci, ktorého náklady nebudú kupujúcemu účtované ani v prípade jeho zamietnutia.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Pokiaľ kupujúci požaduje odstránenie vady, môže byť reklamácia odstrániteľnej vady vybavená aj výmenou veci, ak to nespôsobí kupujúcemu priveľké obtiaže.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (tretia oprávnená reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre rozličné vady) po oprave alebo pre väčší počet vád vec (najmenej tri vady súčasne), riadne užívať.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, kupujúci má právo na primeranú zľavu u ceny veci.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci vadu tovaru spôsobil sám. Pri predaji použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady odpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania (napr. za neporušený lak používanej tenisovej rakety a pod.). U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Namiesto právo na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Pokiaľ predávajúci reklamáciu podanú po uplynutí 12 mesiacoch od prevzatia predmetu kúpy zamietne, v reklamačnom protokole kupujúceho poučí o osobe, ktorej je možné predložiť vec k odbornému posúdeniu. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znovu a predávajúci ju tentokrát nezamietne. Do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie predávajúci kupujúcemu vráti všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Ako reklamovať

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Pokiaľ tak učiní písomne (a to na adrese ...) alebo elektronicky (a to na emailu ...), uvedie svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadaviek na spôsob vybavenia reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie je následne možno zmeniť len dohodou s predávajúcim alebo pokiaľ kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru v e-shope predávajúceho (najlepšie dokladom o kúpe tovaru). Lehota na vybavenie reklamácie tovaru od predaja/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do zjednaného miesta určeného k oprave (popr. od preukázania toho, že tovar bol zakúpený v e-shope predávajúceho, a to podľa toho, čo nastalo neskôr). Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o spôsobe riešenia reklamácie, prípadne o tom, že na rozhodnutie je potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, potom predávajúci vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

24-mesačná záruka sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácia do jej vybavenia (alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť), príp. aj o dobu, ktorá bola potrebná k odbornému posúdeniu tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o prijatí tovaru do reklamácie a jej vybavení informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Reklamačný list bude s ohľadom na charakter predaja a spôsob podania a vybavovania reklamácie kupujúcemu odovzdaný spravidla pri vracaní tovaru, dodaní nového tovaru alebo spolu s vrátením kúpnej ceny.

U oprávnenej reklamácie prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kupujúci môže predávajúceho informovať, že chce ukončiť zasielanie obchodných informácií, a to na e-mailovou adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez vzniku akýchkoľvek nákladov.

Záverom

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, t.j. človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (č. 108/2000 Z.z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.) a ďalšími právnymi predpismi.

(Verejnoprávny) dozor nad dodržovaním povinností podľa zákona č. 128/2002 Z.z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá tiež rieši sťažnosti spotrebiteľov.

Kupujúci sa môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadne svojich spotrebiteľských práv tiež napr. na občianske združenie chrániace záujmy spotrebiteľov dTest, o.p.s. so sídlom Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 45770760, www.dtest.sk.

Vzhľadom k sídlu predávajúceho v Českej republiky je možné sa obrátiť so žiadosťou o pomoc pri riešení cezhraničnej reklamácie na Európske spotrebiteľské centrum.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia slovenským právom.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: tenis.brezno@hotmail.cz

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.